PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH PDF. In Email

huynhvansi(ÔNG) HUỲNH VĂN SĨ

Năm sinh: buy clomid 1957

CMND: 340001697 cấp ngày 03/05/2008

Nơi sinh: Đà Nẵng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: Đồng Tháp

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế vận tải

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1997 - 2002 : Cán bộ Phòng TC-LĐTC – XN Vận Tải Ôtô Đồng Tháp
Từ 2003 buy priligy - Nay : Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Phó Tổng Giám Đốc  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 15.794 cổ phần

Những propecia online người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp buy levitra luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: clomid online Không

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.