PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG ĐÀI
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG ĐÀI

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG ĐÀI PDF. In Email
chi_Thu-td-web

(BÀ) NGUYỄN THỊ ĐĂNG buy priligy THƯ 

Sinh ngày: 24/01/1974 

CMND: 022697487 cấp ngày 13/06/2007 tại CA TP. HCM

Nơi sinh: Đà Nẵng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 12/12

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 2003 - Nay: Phụ trách Tổng Đài Vinasun Taxi

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam/p>

Số cổ phần nắm giữ: propecia online 0, chiếm 0 % VĐL

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: buy clomid online Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi buy clomid online ích công ty: Không

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.