Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010
Trang chủBáo cáo tài chính /  Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010

vinasun-app

Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010 PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 6 2010 16:34

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính buy levitra online sau: (vui lòng xem file đính kèm)
>> Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010
>> Chương trình Đại hội
>> Kế hoạch kinh doanh năm 2010
>> Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009
>> Báo cáo h/đ của BKS trong năm tài chính 2009
>> Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
>> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 2 2011 buy priligy online 08:32
 
Copyright © clomid online 2016. Vinasun Corp.