Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2017
Trang chủĐại hội đồng cổ đông /  Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông Thường niên buy levitra online năm 2017

vinasun-app

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 07:41

 

Tài liệu Đại buy clomid online Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

Mẫu xác nhận tham dự

Mẫu giấy ủy quyền tham dự

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2017

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017

4. Báo cáo HĐQT và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ Đông TN 2017

5. Báo cáo Ban kiểm soát - (phần 1, phần 2)

6. Báo cáo buy propecia online Kết quả Kinh doanh năm 2016 (phần 1, phần 2) và Kế hoạch kinh doanh năm 2017

7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

8. Thông báo về việc đề cử - ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

- Mẫu đơn đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS (03 mẫu)

- Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT/BKS

9. Quy chế đề cử - bầu cử - ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

10. Tờ trình ĐHĐCĐ TN 2017 các nội dung xem xét và biểu quyết

11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu Hội đồng QT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

12. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017


Tin mới hơn:
Tin buy priligy cũ hơn:

 
Copyright buy clomid online © 2016. Vinasun Corp.