Tài liêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Trang chủĐại hội đồng cổ đông /  Tài liêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

vinasun-app

Tài liêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 PDF. In Email
Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 10:00

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên buy levitra online 2018

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Mẫu xác nhận tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự.

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2018

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2018

4. Báo cáo HĐQT

5. Báo cáo Ban Kiểm soát

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

7. Báo cáo kết quả kiểm toán

8. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Mẫu đơn đề cử ứng viên BKS

9. Quy chế đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS

10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ

12. Điều lệ Công ty sửa đổi

13. Quy chế Quản trị nội bộ

14. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán

15. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

16. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Lần cập nhật buy clomid cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 07:07
 
Copyright buy clomid © 2016. Vinasun Corp.