Đại hội đồng cổ đông thường niên
Trang chủNhà đầu tư & Cổ đông /  Đại hội đồng cổ đông

vinasun-app

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 10:35

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2018

Xem Biên bản Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2018 phần 1, phần 2

Xem Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2018

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 11:08
 
Tài liêu Đại hội đồng cổ đông thường buy priligy online niên 2018 PDF. In Email
Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 10:00

Tài liệu propecia online Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Mẫu xác nhận tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự.

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2018

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2018

4. Báo cáo HĐQT

5. Báo cáo Ban Kiểm soát

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

7. Báo cáo kết quả kiểm toán

8. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Mẫu đơn đề cử ứng viên BKS

9. Quy chế đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS

10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ

12. Điều lệ Công ty sửa đổi

13. Quy chế Quản trị nội bộ

14. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán

15. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

16. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 4 2018 03:45
 
Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 PDF. In Email

avalogocorp


Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 tại đây

 

 

quyet-dinh-trieu-tap-dai-hoi-co-dong-2018

 

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017 PDF. In Email

avalogocorp


Xem Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Phần 1, Phần 2

Xem nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại đây

 

 

 
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 07:41

Tài liệu clomid online Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

- Mẫu xác nhận tham dự

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2017

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017

 

Đọc thêm...
 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 16/03/2017, Sở GDCK TP.HCM đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2017 cho tổ chức niêm yết là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS).

Xem chi tiết Thông báo về ngày buy levitra online ĐK cuối cùng số 332/TB_SGDHCM tại đây

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số buy clomid 3
Copyright © 2016. Vinasun Corp.