Đại hội đồng cổ đông thường niên
Trang chủNhà đầu tư & Cổ đông /  Đại hội đồng cổ đông

vinasun-app

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

01. Xem Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 tại đây

02. Xem biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 tại đây

 

 
Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019 PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

01. Xem Thông báo mời buy priligy online họp đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 tại đây

02. Xem Chương trình họp đại hội đồng Cổ đông 2019 (update) tại đây

03. Xem Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2019 tại đây

04. Xem Báo cáo của Hội buy clomid Đồng Quản Trị (HĐQT) tại đây

05. Xem Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây

06. Xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây, và kế hoạch kinh doanh 2019 tại đây.

07. Xem Báo cáo kết quả kiểm toán tại đây

08. Xem Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 2017-2022 (update) tại đây

09.Tờ trình Đại hội Cổ đông (update):

  • 9.1 Về việc Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 tại đây
  • 9.2 Về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022 tại đây

10. Xem Tờ trình chi trả cổ tức 2018, phân phối lợi nhuận 2019 và lựa chọn Công ty Kiểm toán tại đây

11. Xem Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại đây

12. Xem Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (update) tại đây

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 10:35

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2018

Xem Biên bản Đại hội Đồng cổ đông buy levitra online Thường niên 2018 phần 1, phần 2

Xem Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2018

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 27 propecia online Tháng 4 2018 11:08
 
Tài liêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 PDF. In Email
Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 10:00

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Mẫu xác nhận tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự.

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2018

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2018

4. Báo cáo HĐQT

5. Báo cáo Ban Kiểm soát

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

7. Báo cáo kết quả kiểm toán

8. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Mẫu đơn đề cử ứng viên BKS

9. Quy chế đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS

10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ

12. Điều lệ Công ty sửa đổi

13. Quy chế Quản trị nội bộ

14. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán

15. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

16. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 07:07
 
Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 PDF. In Email

avalogocorp


Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 tại đây

 

 

quyet-dinh-trieu-tap-dai-hoi-co-dong-2018

 

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017 PDF. In Email

avalogocorp


Xem Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường clomid online niên 2017: Phần 1, Phần 2

Xem nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại đây

 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 3
Copyright © 2016. Vinasun Corp.