Quy chế buy propecia online quản trị công ty (15/07/2013) In
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2013 00:00

Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và vận dung những thông lệ quốc buy levitra tế về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Ngày 15 tháng 07 năm 2013, Chủ tịch HĐ Quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam clomid online đã ban hành quy chế quản trị mới.

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ buy priligy hơn:

Lần cập nhật buy clomid online cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 06:53