Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019
Trang chủThông báo cổ đông /  Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019

vinasun-app

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019 PDF. In Email

Thành phố clomid online Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

01. Xem Thông báo mời họp đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 tại đây

02. Xem Chương trình họp đại hội đồng Cô đông 2019 tại đây

03. Xem Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2019 tại đây

04. Xem Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) tại đây

05. Xem Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây

06. Xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây, và kế hoạch kinh doanh 2019 tại đây.

07. Xem Báo cáo kết quả kiểm toán tại đây

08. Xem Thông báo việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung buy priligy online thành viên HĐQT 2017-2022 tại đây

      Đơn ứng cử xem tại đây

09. Xem Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 2017-2022 tại đây

10. buy propecia Xem Tờ trình chi trả cổ tức 2018, phân phối lợi nhuận 2019 và lựa chọn Công ty Kiểm toán tại đây

11. Xem Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại đây

12. Xem Dự thảo nghị quyết buy clomid ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại đây

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.